داینامیک آی پی گام بزرگ به سوی رایانش ابری

هفته نامه عصر ارتباط در شماره 535 سال یازدهم شنبه 7 اردیبهشت 1392 مقاله ای تحت عنوان « داینامیک آی پی گام بزرگ به سوی رایانش ابری » را در حمایت از داینامیک آی پی به چاپ رساند.

دریافت مقاله :

download